Hur fungerar karensdag? En klargörande guide till detta arbetslivsfenomen

Skriven av: Jessica Larsson

När du vaknar upp med en hals som känns som sandpapper och en kropp som värker kan tanken på att navigera i arbetslivets regelverk kännas överväldigande. En av de första frågorna som ofta dyker upp är ”hur fungerar karensdag?” I denna guide ska vi gå igenom allt du behöver veta om karensdag, från dess grundläggande definition till hur det påverkar din sjukförsäkring.

Vad är karensdag?

Karensdag är den första dagen i en sjukperiod där du som arbetstagare inte får någon sjuklön från din arbetsgivare. Det är en del av det svenska socialförsäkringssystemet och syftar till att minska små kortvariga sjukfrånvaron. I praktiken innebär detta att om du blir sjuk och inte kan arbeta, så är det första dygnet en tid utan ersättning, vilket kallas för karens.

Historik och syfte med karensdag

Begreppet karensdag har funnits i svensk lagstiftning sedan 1990-talet och har genomgått flera förändringar sedan dess. Syftet med karensdagen har varit att skapa en balans mellan att ge arbetstagare skydd vid sjukdom samtidigt som man vill förhindra missbruk av sjukförsäkringssystemet. Genom att införa en karensdag hoppades man på att individer skulle stanna hemma endast vid mer allvarliga sjukdomstillfällen.

Hur karensavdraget beräknas

Från och med 1 januari 2019 ersattes karensdagen av ett karensavdrag. Detta innebär att istället för att förlora en hel dags inkomst, görs ett avdrag baserat på 20% av en genomsnittlig veckoinkomst. Beräkningen av karensavdraget sker genom att ta den anställdes fasta månadslön och dela den med 4,82, vilket motsvarar antalet arbetsdagar per vecka på ett år. Denna summa motsvarar sedan den genomsnittliga veckoinkomsten.

Karensavdrag för olika anställningsformer

Karensavdraget påverkar olika anställningsformer på olika sätt. För dig som har en fast månadslön är beräkningen rättfram, men för timanställda, projektanställda eller de med varierande inkomster kan det bli mer komplicerat. För dessa grupper baseras karensavdraget på genomsnittet av den arbetade tiden de senaste 12 månaderna.

Karensdag för företagare

För dig som är egen företagare ser reglerna kring karens lite annorlunda ut. Som företagare kan du välja att ha en längre karensperiod för att sänka kostnaden för din sjukförsäkring. Detta kan vara en fördel om du sällan är sjuk, men det innebär också en högre risk om du skulle drabbas av en längre sjukperiod.

Exempel och beräkningar av karensavdrag

För att förtydliga hur karensavdraget fungerar kan vi ta ett exempel. Låt oss säga att du har en månadslön på 25 000 SEK. Ditt karensavdrag blir då 25 000 / 4,82 ≈ 5189 SEK per vecka. Av detta belopp görs ett avdrag på 20%, vilket blir ungefär 1038 SEK. Detta är summan som dras av från din sjuklön för karensperioden.

Vanliga frågor och missförstånd kring karensdag

Det finns många missförstånd kring karensdagen. En vanlig fråga är till exempel om karensdagen gäller för varje ny sjukperiod. Svaret är att om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar räknas det som samma sjukfall, och någon ny karensdag tillämpas inte. Ett annat missförstånd är att karensdagen skulle vara en dag då man inte får vara sjuk – så är inte fallet, det handlar enbart om ersättningen för den dagen.

Hur karensdagen påverkar sjukförsäkringen

Karensdagen har en direkt påverkan på din sjukförsäkring. Efter karensavdraget tar sjukförsäkringen vid och du kan få sjuklön från din arbetsgivare från och med dag två i sjukperioden. För att få sjuklön krävs det att du anmäler din sjukdom till arbetsgivaren samma dag som du blir sjuk.

Karensdag i praktiken – en arbetsgivares perspektiv

Ur en arbetsgivares synvinkel är hanteringen av karensdagar en del av den administrativa processen vid sjukfrånvaro. Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer och system på plats för att korrekt beräkna och tillämpa karensavdraget. Detta skapar en rättvis och transparent process för alla anställda.

Förändringar och framtiden för karensdag

Det finns en ständig diskussion om huruvida karensdagen bör förändras eller avskaffas. Nya förslag och lagändringar kan påverka hur karensdagen ser ut i framtiden. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste nyheterna och förändringarna inom arbetsrätten.

Kreativ avrundning relaterad till karensdag

Som en avrundning på vår genomgång av karensdagen kan vi konstatera att även om det kan kännas som en grå och trist del av arbetslivet, så är förståelsen för dess funktion och syfte avgörande för att navigera i sjukfrånvarons vatten. Med vetskapen om hur karensdagen fungerar kan du som arbetstagare känna dig tryggare nästa gång du råkar ut för en sjukdag. Och kom ihåg, även om karensdagen innebär en dag utan ersättning, så är din hälsa alltid det viktigaste att prioritera.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att besvara några vanliga frågor om hur karensdag fungerar i Sverige. Denna information är viktig för att förstå hur sjuklön och sjukpenning fungerar, speciellt under de första 90 dagarna av anställning.

Vad är karensavdraget?

Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Detta avdrag är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Hur fungerar karensavdraget om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan så drar de karensavdraget från din sjukpenning. Karensavdraget motsvarar en hel dag med ersättning.

Hur fungerar karensavdraget om jag är behovsanställd (timanställd)?

Om du är behovsanställd (timanställd), utan rätt till sjuklön, så är det Försäkringskassan som beräknar och gör karensavdraget från din sjukpenning.

Hur fungerar karensdag om jag driver ett eget företag?

Du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har karensdagar, inte karensavdrag. Du har själv valt antalet karensdagar.

Källa: Gusto