Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? En ögonöppnande granskning

Skriven av: Jessica Larsson

Varje år skadas mellan 20 och 50 miljoner människor i trafiken världen över. Många av dessa skador är svåra och leder till bestående funktionsnedsättningar. Men hur ser siffrorna ut i Sverige? Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år på våra vägar?

Fakta om trafikolyckor och skador

Trafikolyckor är en global utmaning. Varje år dör cirka 1,3 miljoner människor till följd av vägtrafikolyckor. Detta gör trafikolyckor till den främsta dödsorsaken för barn och unga vuxna i åldern 5-29 år.

Socioekonomisk status påverkar risken för trafikolyckor. 93% av världens trafikdödsfall sker i låg- och medelinkomstländer, trots att dessa länder endast har cirka 60% av världens fordon. Vägtrafikolyckor kostar de flesta länder 3% av deras bruttonationalprodukt.

Vem är mest utsatt i trafiken?

Män är mer benägna att vara inblandade i trafikolyckor än kvinnor, och tre fjärdedelar av alla trafikdödsfall drabbar unga män under 25 år. Faktorer som ökar risken för trafikolyckor inkluderar höga hastigheter, rattfylleri, bristande användning av skyddsutrustning som hjälmar och säkerhetsbälten, distraktioner som mobiltelefonanvändning under körning, osäker väginfrastruktur och osäkra fordon.

Förebyggande åtgärder mot trafikolyckor och skador

För att minska antalet trafikolyckor och skador behövs åtgärder som fokuserar på säkra vägar och vägkanter, lämpliga hastigheter, säkra fordon och trafikanter samt användning av skyddsutrustning som hjälmar och säkerhetsbälten. En viktig del av fordonssäkerheten är att förstå hur fungerar en airbag, vilket är en livräddande teknologi i moderna bilar.

Statistik över trafikolyckor i Sverige

Statistik över vägtrafikolyckor är tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats. Statistiken inkluderar både polisrapporterade olyckor och sjukvårdsrapporterade skadade. Om en person rapporteras av båda källorna sammanvägs uppgifterna. Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns på både nationell och regional nivå.

Fallgropar i statistiken

Fotgängare som faller omkull och skadar sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka, men de redovisas ändå i statistiken eftersom de skadas allvarligt i vägtransportsystemet.

Trender i trafikolyckor och skador

En graf visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-augusti 2023. Totalt omkom 146 personer, varav 87 var skyddade trafikanter och 59 oskyddade. Det finns också ett diagram som visar antalet omkomna per månad från 2019 till 2023.

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns tillgänglig i dokumenten under rubriken ”Mer statistik”. Det finns också statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå.

Avslutning

Det framgår inte exakt hur många personer som skadas svårt i trafiken varje år i den tillgängliga informationen. Men det är tydligt att trafikolyckor är en stor utmaning både globalt och i Sverige. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att minska antalet trafikolyckor och skador, och att vi fokuserar på de mest utsatta grupperna i trafiken.

Trafikolyckor är en komplex fråga som berör många olika områden, från infrastruktur och fordonssäkerhet till beteende och socioekonomiska faktorer. Det är därför viktigt att vi fortsätter att granska och diskutera denna fråga, och att vi arbetar för att hitta effektiva lösningar.

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år? Vi vet inte det exakta antalet, men varje skadad person är en för mycket. Låt oss arbeta tillsammans för att göra våra vägar säkrare.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några av de vanligaste frågorna om hur många personer som skadas svårt i trafiken varje år. Denna information är viktig för att förstå omfattningen av trafikolyckor och dess konsekvenser.

Hur många människor dör årligen till följd av vägtrafikolyckor?

Årligen dör cirka 1,3 miljoner människor till följd av vägtrafikolyckor.

Vilka är de mest sårbara trafikanterna i vägtrafikolyckor?

Mer än hälften av alla dödsfall i vägtrafikolyckor drabbar sårbara trafikanter som gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister.

Vilken påverkan har socioekonomisk status på risken för trafikolyckor?

Socioekonomisk status påverkar risken för trafikolyckor, och över 90% av trafikdödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer.

Vilka faktorer ökar risken för trafikolyckor?

Faktorer som ökar risken för trafikolyckor inkluderar höga hastigheter, rattfylleri, bristande användning av skyddsutrustning som hjälmar och säkerhetsbälten, distraktioner som mobiltelefonanvändning under körning, osäker väginfrastruktur och osäkra fordon.

Var kan jag hitta statistik över vägtrafikolyckor?

Statistik över vägtrafikolyckor är tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats. Statistiken inkluderar både polisrapporterade olyckor och sjukvårdsrapporterade skadade.